Chromatin EasyShear Kit (анализ гистонов и транскрипционных факторов) / Chromatin EasyShear Kit - High SDS- Chromatin EasyShear Kit - High SDS

C01020012